کاهش قند خون با مکمل های کادمیوم

کاهش قند خون با مکمل های کادمیوم

 

Reduced-sugar-blood-with-full-of-cadmium

 

 

آیا مقادیر قند خون با مکمل های کادمیوم کاهش میابد؟

ابتدا ببینیم کادمیوم چیست؟ یک ماده معدنی است که برای سلامتی خوب است و به طور نرمال در رژیم غذایی وجود دارد. بروزدیابت نوع ۲ زیاد است، و مکمل کمک کننده کادمیوم به عنوان یک شیوه برای کاهش قند خون ناشتا مورد توجه قرار دارد.  در حدود سه دهه است که اثرات مکمل های کادمیوم بر مقادیر قندخون مطالعه می شود. نتایج مطالعات موجود در زمینه اثر مکمل یاری کادمیوم بر مقادیر قند خون متناقض است. معمولاً این تفاوت ها ناشی از گوناگونی روش های آماری، نوع مکمل ها و جمعیت های مورد مطالعه است. بر اسا س مطالعه ای که تو سط محققین  دانشگاه Miami انجام شد، نشان داده شد که مکمل یاری کادمیوم بر مقایر قند خون ناشتای افراد سالم و دیابتی اثری ندارد. در این پژوهش از نوع متا آنالیز، ۱۶ مطالعه در بین سال های ۱۹۸۵ تا ۲۰۱۲ مورد ارزیابی قرار گرفت. حدود ۸۰۹ آزمودنی در دامنه سنی ۳۶ تا ۶۷ سال در مجموع این مطالعات ارزیابی شده بودند. مکمل های کادمیوم مورد استفاده در این مطالعات کادمیوم کلراید، کادمیوم پیکولینات، کادمیوم نیکوتینات، کادمیوم دینیکو  سیستئینات و مخمر کادمیوم بود. دوزهای کاربردی نیز در محدوده ۲۰۰ تا ۱۰۰۰ میکرو گرم در روز بود. نتایج این مطالعه در journal Biological Trace Element Research به چاپ رسید. محققین در این مطالعه پیشنهاد کردند که برای روشن شدن اثر قطعی ( کاهش، افزایش یا بدون تغییر) مکمل یاری کادمیوم بر مقادیر قند خون نیاز به مطالعات بیشتری می باشد.