خطای هاله‌ای چیست ؟

خطای هاله‌ای چیست ؟   اوایل آشنایی دو چشم دارید، دو تای دیگر هم قرض می کنید که خوب همه…