علت کور شدن دیابتی ها

علت کور شدن دیابتی ها     به چه علتی دیابت بعضی از انسانها را کور میکند؟ در اول، رتینوپاتی…